Temel Halk Sağlığı

Temel Halk Sağlığı
Bölüm 1
Temel Halk Sağlığı
Prof. Dr. Necdet AYTAÇ
1. Halk Sağlığına Giriş ve Temel Kavramlar
2. Hastalık Nedenleri
3. Sağlık Hizmetleri
4. Halk Sağlığı Bilim Dalları
5. Koruyucu Hekimlik
6. Tedavi Hekimliğinde Gelişme Aşamaları
7. İnsan Ekolojisi
8. Hekimlikte Çağdaş Görüşler
9. Günümüzde Halk Sağlığı Anlayışı
10. Sosyal Tıp
 
Bölüm 2
Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş ve Korunma
Prof. Dr. Necdet AYTAÇ
1. Tanımlar
2. Enfeksiyon ve Enfeksiyon Hastalıklarının Tanımı ve Önemi
3. Hastalık Yapan Etkenler ve Özellikleri
4. Enfeksiyon Zinciri
5. Bulaşıcı Hastalıklarda Sürveyans
6. Bulaşıcı Hastalıklarda Bildirim Sistemi
7. Bulaşıcı Hastalık Çıkmadan Önce Alınması Gereken Önlemler
8. Bulaşıcı Hastalık Çıktıktan Sonra Korunma
9. Bir Salgın İncelemesi
 
Bölüm 3
Ana Sağlığı
Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN
1. Giriş
2. Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler
3. Anne Ölümleri
4. Türkiye’de Durum
5. Ana Sağlığı Hizmetleri
6. Gebe İzlemleri
7. Riskli Gebelikler
8. Doğum Sonrası İzlem (Puerperal Bakım)
 
Bölüm 4
Kadın ve Üreme Sağlığı
Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN
1. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı
2. Üreme Sağlığı
 
 
Bölüm 5
Aile Planlaması
Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN
1. Aile Planlamasının Tanımı ve Yararları
2. Dünyada ve Türkiye’de Aile Planlamasının Durumu
3. Modern Yöntemler
 
Bölüm 6
Epidemiyolojinin Tanımı ve Gözlemsel Tanımlayıcı Epidemiyoloji
Doç. Dr. Ersin NAZLICAN
1. Gözlemsel Araştırmalar
 
Bölüm 7
Gözlemsel Analitik Epidemiyoloji ve Ölçütler
Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN
1. Sağlık Alanında Kullanılan Ölçütler ve Gözlemsel Analitik 
Epidemiyolojik Yöntemler
2. Epidemiyolojik Kavram ve Ölçütler
3. Gözlemsel Analitik Epidemiyoloji
 
Bölüm 8
İş Sağlığı ve Güvenliği
Prof. Dr. Ferdi TANIR
1. İş Sağlığı Kavramı-Tarihçesi-Amacı
2. İnsan - İş İlişkisi
3. İş Sağlığı-Halk Sağlığı İlişkisi
4. İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
5. İşyerinde Risk Grupları
6. İşyeri Ortamı Risk Faktörleri
7. İşyerinde Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü
8. Meslek Hastalıkları
9. İşle İlgili Hastalıklar
10. İş Kazaları
11. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
12. Hasta Güvenliği
13. Ergonomi
14. İşe Devamsızlık (Absenteeism)
15. Çalışma Hayatı ve Beslenme
16. İşyeri Sağlık Hizmetleri
17. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Günümüz Gelişmeleri
18. Ülkemiz İş Sağlığında Sorunlar İçin Çözüm Önerileri
 
Bölüm 9
Yaralanmalar/ Kazalar ve İlk Yardım
Prof. Dr. Ferdi TANIR
1. Yaralanmaların/Kazaların Önemi
2. Yaralanma/Kaza Sınıflandırmaları
3. Yarlanmalardan/Kazalardan Genel Korunma Yöntemleri
4. Yaralanmalardan/Kazaların Özel (Yerine Göre)
5. İlkyardım
 
Bölüm 10
Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri
Prof. Dr. Ferdi TANIR
1. Olağan Dışı Durum (ODD)
2. Olağan Dışı Durumlarda Halk Sağlığı Uygulamaları
3. ODD Öncesi Alınacak Önlemler (Birincil Koruma)
4. ODD Anında Acil Yardım Önlemleri (İkincil Koruma)
5. ODD Sonrası Alınacak Önlemler (Üçüncül Koruma)
6. ODD İçin Acil Durum Çantası
7. Çukurova Üniversitesi’nde ODD Hazırlığı
8. Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Tehlike Ve Acil Yardım
 
Bölüm 11
Sağlık Eğitimi
Prof. Dr. Ferdi TANIR
1. Kavramlar-Tanımlar
2. Eğitim Yöntemleri
3. Sağlık Eğitimi
4. Sağlık Eğitiminin Temel Amaçları (DSÖ)
5. Sağlık Eğitiminin Aşamaları
6. Sağlık Eğitimi Uygulama Aşamaları
7. Sağlık Eğitimi İlkeleri
8. Sağlık Eğitimini Etkileyen Faktörler
9. Sağlık Eğitimi Yöntemleri
10. Sağlık Eğitimi Temel Konuları
11. Sağlık Eğitimi Planı
 
Bölüm 12
Çocuk Sağlığı
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Çocuk Sağlığının Önemi
2. Çocuk Sağlığı ve Çocuğun Tanımı
3. Çocukluk Evreleri
4. Çocuk Sağlığında Hedefler
5. Çocuk Sağlığı Düzeyinin Belirlenmesi
6. Çocuk Sağlığını İyileştirme Çabaları
7. Çocuk Sağlığında Korunma Aşamaları
8. Çocuk İzlemleri
9. Yenidoğan Bakımı
 
 
 
Bölüm 13
Adolesan Sağlığı
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Adolesanın Tanımı
2. Adolesan ve Riskli Davranışlar
3. Adolesan Sağlığında Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar
 
Bölüm 14
Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar
Doç. Dr. Ertan KARA
1. Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar Hizmetleri
2 Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar Açılması Ve İşletmesi İlgili Sorunlar
3. Laboratuvar Testlerinin Temel Yararları
4. Sıtma
5. Sahli Metodu İle Hemoglobin Tayini
6. Lökosit Sayılması
7. Eritrosit Sedimantasyon Hızının Bulunması
8. Kan Gruplarının Tayini
9. Kan Preparatlarını Boyama Yöntemi
10. İdrar Laboratuvar Çalışmaları
11. Dışkı Laboratuvar Çalışmaları
12. Kan Tetkiki Laboratuvarında Pratik Bilgiler
 
Bölüm 15
Kronik Hastalıklar
Doç. Dr. Ertan KARA
1. Kronik Hastalıkların Toplumsal Önemi
2. Kanser
3. Etiyoloji ve Primer Korunma
4. Bilinen Nedenler ve Primer Korunma
5. Hipertasiyon
6. Hipertansiyonda Korunma
7. Epidemiyoloji
8. Etiyoloji
 
Bölüm 16
Beslenme
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Giriş
2. Yeterli ve Dengeli Beslenme ile Neler Sağlanır?
3. Beslenmede Tanımlar
4. Beslenme Biliminin Alt Dalları
5. Kişi Beslenmesinde Sağlığı Olumsuz Etkileyen Faktörler
6. Besin Elementleri
7. Beslenme Hastalıkları
8. Beslenme Hastalıklarının Yol Açtığı Sağlık Sorunları
9. Dolaylı Yöntemlerle Beslenme Durumunun Saptanması
10. Türkiye’de Beslenme Sorunları
11. Türkiye’de Beslenme Sorunu ve Yetersizliklerinin Çözümlenmesinde Önlem ve Öneriler
12. Toplumda Beslenmenin Risk Grupları
13. Türkiye’de Ana Çocuk Sağlığında Öncelikli Sorunlar
14. Anne Sütünün Yararları
15. Süt Çocuklarına Anne Sütünün Yanısıra Verilmesi Gerekli Ek Besinler
16. Gebelikte Beslenme
17. Obezite ve Beslenme
18. Yeterli ve Dengeli Beslenme Önerileri
 
Bölüm 17
Turist Sağlığı
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Turizmin Tanımı, Türleri ve Türkiye İçin Önemi
2. Turizm-Sağlık İlişkisi ve Turist Sağlığı
3. Turist Sağlığı ve Hekimliği Konuları
4. Turizm ve Halk Sağlığı
 
Bölüm 18
Bağışıklama
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Bağışıklamanın Önemi ve Uygulamalar
2. Rutin Aşıların Uygulanması
3. Aşı Kontrendikasyonları
4. Aşılanmaya Engel Oluşturmayan Durumlar (Yanlış Kontrendikasyonlar)
5. Yeni Eklenen Aşılar
6 Aşı Kayıtları
 
Bölüm 19
Okul Sağlığı
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Okul Sağlığının Tanımı ve Tarihçesi
2. Okul Sağlığı’nın Önemi ve Amacı
3. Okul Sağlığı Hizmetleri
 
Bölüm 20
Yaşlı Sağlığı
Doç. Dr. Ertan KARA
1. Yaşam Evreleri ve Yaşlılığın Özellikleri
2. Türkiye’de Yaşlanan Populasyon 
 
Bölüm 21
Zoonotik Hastalıklar
Doç. Dr. Ertan KARA
1. Genel Bilgiler
2. Zoonotik Hastalıklarda Etkenler
3. Zoonotik Hastalıkların Bulaşma Yolları
4. Zoonozlardan Korunma
5. Zoonozları Azaltma-Eradike Etme Programları
 
Bölüm 22
Çevre Sağlığı
Prof. Dr. Muhsin AKBABA - Doç. Dr. Ersin NAZLICAN
1. Giriş
2. İnsan ve Çevre Etkileşimi
3. Sağlık ve Hastalık Açısından Çevre Etkileşimi
4. Çevre Sağlığı
                             
Bölüm 23
Sağlık Mevzuatı
Prof. Dr. Muhsin AKBABA - Doç. Dr. Ersin NAZLICAN
1. Tanımlar ve Sınıflandırma
2. Sağlık Mevzuatı
 
Bölüm 24
Sağlık Yönetimi
Prof. Dr. Muhsin AKBABA - Doç. Dr. Ersin NAZLICAN
1. Tanım
2. Tarihçe
3. Yönetimin Genel Özellikleri
4. Yönetim Birimleri
5. Sağlık Hizmetleri
6. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri
7. İl ve İlçelerdeki Kurullar
8. Birinci Basamakta (Aile Sağlığı Merkezleri) Sağlık Hizmeti Sunumu
9. Çevre ve İşyeri Denetimi
10. Sağlık Düzeyi Ölçütleri
11. Sağlıkta Dönüşüm
12. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
13. Uluslararası Sağlık Kuruluşları
14. Sağlıkta Eşitlikler/Eşitsizlikler
15. Toplumu Tanıma Ve Bölge Raporu Hazırlama Bölüm 1
Temel Halk Sağlığı
Prof. Dr. Necdet AYTAÇ
1. Halk Sağlığına Giriş ve Temel Kavramlar
2. Hastalık Nedenleri
3. Sağlık Hizmetleri
4. Halk Sağlığı Bilim Dalları
5. Koruyucu Hekimlik
6. Tedavi Hekimliğinde Gelişme Aşamaları
7. İnsan Ekolojisi
8. Hekimlikte Çağdaş Görüşler
9. Günümüzde Halk Sağlığı Anlayışı
10. Sosyal Tıp
 
Bölüm 2
Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş ve Korunma
Prof. Dr. Necdet AYTAÇ
1. Tanımlar
2. Enfeksiyon ve Enfeksiyon Hastalıklarının Tanımı ve Önemi
3. Hastalık Yapan Etkenler ve Özellikleri
4. Enfeksiyon Zinciri
5. Bulaşıcı Hastalıklarda Sürveyans
6. Bulaşıcı Hastalıklarda Bildirim Sistemi
7. Bulaşıcı Hastalık Çıkmadan Önce Alınması Gereken Önlemler
8. Bulaşıcı Hastalık Çıktıktan Sonra Korunma
9. Bir Salgın İncelemesi
 
Bölüm 3
Ana Sağlığı
Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN
1. Giriş
2. Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler
3. Anne Ölümleri
4. Türkiye’de Durum
5. Ana Sağlığı Hizmetleri
6. Gebe İzlemleri
7. Riskli Gebelikler
8. Doğum Sonrası İzlem (Puerperal Bakım)
 
Bölüm 4
Kadın ve Üreme Sağlığı
Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN
1. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı
2. Üreme Sağlığı
 
 
Bölüm 5
Aile Planlaması
Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN
1. Aile Planlamasının Tanımı ve Yararları
2. Dünyada ve Türkiye’de Aile Planlamasının Durumu
3. Modern Yöntemler
 
Bölüm 6
Epidemiyolojinin Tanımı ve Gözlemsel Tanımlayıcı Epidemiyoloji
Doç. Dr. Ersin NAZLICAN
1. Gözlemsel Araştırmalar
 
Bölüm 7
Gözlemsel Analitik Epidemiyoloji ve Ölçütler
Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN
1. Sağlık Alanında Kullanılan Ölçütler ve Gözlemsel Analitik 
Epidemiyolojik Yöntemler
2. Epidemiyolojik Kavram ve Ölçütler
3. Gözlemsel Analitik Epidemiyoloji
 
Bölüm 8
İş Sağlığı ve Güvenliği
Prof. Dr. Ferdi TANIR
1. İş Sağlığı Kavramı-Tarihçesi-Amacı
2. İnsan - İş İlişkisi
3. İş Sağlığı-Halk Sağlığı İlişkisi
4. İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
5. İşyerinde Risk Grupları
6. İşyeri Ortamı Risk Faktörleri
7. İşyerinde Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü
8. Meslek Hastalıkları
9. İşle İlgili Hastalıklar
10. İş Kazaları
11. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
12. Hasta Güvenliği
13. Ergonomi
14. İşe Devamsızlık (Absenteeism)
15. Çalışma Hayatı ve Beslenme
16. İşyeri Sağlık Hizmetleri
17. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Günümüz Gelişmeleri
18. Ülkemiz İş Sağlığında Sorunlar İçin Çözüm Önerileri
 
Bölüm 9
Yaralanmalar/ Kazalar ve İlk Yardım
Prof. Dr. Ferdi TANIR
1. Yaralanmaların/Kazaların Önemi
2. Yaralanma/Kaza Sınıflandırmaları
3. Yarlanmalardan/Kazalardan Genel Korunma Yöntemleri
4. Yaralanmalardan/Kazaların Özel (Yerine Göre)
5. İlkyardım
 
Bölüm 10
Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri
Prof. Dr. Ferdi TANIR
1. Olağan Dışı Durum (ODD)
2. Olağan Dışı Durumlarda Halk Sağlığı Uygulamaları
3. ODD Öncesi Alınacak Önlemler (Birincil Koruma)
4. ODD Anında Acil Yardım Önlemleri (İkincil Koruma)
5. ODD Sonrası Alınacak Önlemler (Üçüncül Koruma)
6. ODD İçin Acil Durum Çantası
7. Çukurova Üniversitesi’nde ODD Hazırlığı
8. Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Tehlike Ve Acil Yardım
 
Bölüm 11
Sağlık Eğitimi
Prof. Dr. Ferdi TANIR
1. Kavramlar-Tanımlar
2. Eğitim Yöntemleri
3. Sağlık Eğitimi
4. Sağlık Eğitiminin Temel Amaçları (DSÖ)
5. Sağlık Eğitiminin Aşamaları
6. Sağlık Eğitimi Uygulama Aşamaları
7. Sağlık Eğitimi İlkeleri
8. Sağlık Eğitimini Etkileyen Faktörler
9. Sağlık Eğitimi Yöntemleri
10. Sağlık Eğitimi Temel Konuları
11. Sağlık Eğitimi Planı
 
Bölüm 12
Çocuk Sağlığı
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Çocuk Sağlığının Önemi
2. Çocuk Sağlığı ve Çocuğun Tanımı
3. Çocukluk Evreleri
4. Çocuk Sağlığında Hedefler
5. Çocuk Sağlığı Düzeyinin Belirlenmesi
6. Çocuk Sağlığını İyileştirme Çabaları
7. Çocuk Sağlığında Korunma Aşamaları
8. Çocuk İzlemleri
9. Yenidoğan Bakımı
 
 
 
Bölüm 13
Adolesan Sağlığı
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Adolesanın Tanımı
2. Adolesan ve Riskli Davranışlar
3. Adolesan Sağlığında Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar
 
Bölüm 14
Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar
Doç. Dr. Ertan KARA
1. Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar Hizmetleri
2 Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar Açılması Ve İşletmesi İlgili Sorunlar
3. Laboratuvar Testlerinin Temel Yararları
4. Sıtma
5. Sahli Metodu İle Hemoglobin Tayini
6. Lökosit Sayılması
7. Eritrosit Sedimantasyon Hızının Bulunması
8. Kan Gruplarının Tayini
9. Kan Preparatlarını Boyama Yöntemi
10. İdrar Laboratuvar Çalışmaları
11. Dışkı Laboratuvar Çalışmaları
12. Kan Tetkiki Laboratuvarında Pratik Bilgiler
 
Bölüm 15
Kronik Hastalıklar
Doç. Dr. Ertan KARA
1. Kronik Hastalıkların Toplumsal Önemi
2. Kanser
3. Etiyoloji ve Primer Korunma
4. Bilinen Nedenler ve Primer Korunma
5. Hipertasiyon
6. Hipertansiyonda Korunma
7. Epidemiyoloji
8. Etiyoloji
 
Bölüm 16
Beslenme
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Giriş
2. Yeterli ve Dengeli Beslenme ile Neler Sağlanır?
3. Beslenmede Tanımlar
4. Beslenme Biliminin Alt Dalları
5. Kişi Beslenmesinde Sağlığı Olumsuz Etkileyen Faktörler
6. Besin Elementleri
7. Beslenme Hastalıkları
8. Beslenme Hastalıklarının Yol Açtığı Sağlık Sorunları
9. Dolaylı Yöntemlerle Beslenme Durumunun Saptanması
10. Türkiye’de Beslenme Sorunları
11. Türkiye’de Beslenme Sorunu ve Yetersizliklerinin Çözümlenmesinde Önlem ve Öneriler
12. Toplumda Beslenmenin Risk Grupları
13. Türkiye’de Ana Çocuk Sağlığında Öncelikli Sorunlar
14. Anne Sütünün Yararları
15. Süt Çocuklarına Anne Sütünün Yanısıra Verilmesi Gerekli Ek Besinler
16. Gebelikte Beslenme
17. Obezite ve Beslenme
18. Yeterli ve Dengeli Beslenme Önerileri
 
Bölüm 17
Turist Sağlığı
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Turizmin Tanımı, Türleri ve Türkiye İçin Önemi
2. Turizm-Sağlık İlişkisi ve Turist Sağlığı
3. Turist Sağlığı ve Hekimliği Konuları
4. Turizm ve Halk Sağlığı
 
Bölüm 18
Bağışıklama
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Bağışıklamanın Önemi ve Uygulamalar
2. Rutin Aşıların Uygulanması
3. Aşı Kontrendikasyonları
4. Aşılanmaya Engel Oluşturmayan Durumlar (Yanlış Kontrendikasyonlar)
5. Yeni Eklenen Aşılar
6 Aşı Kayıtları
 
Bölüm 19
Okul Sağlığı
Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ
1. Okul Sağlığının Tanımı ve Tarihçesi
2. Okul Sağlığı’nın Önemi ve Amacı
3. Okul Sağlığı Hizmetleri
 
Bölüm 20
Yaşlı Sağlığı
Doç. Dr. Ertan KARA
1. Yaşam Evreleri ve Yaşlılığın Özellikleri
2. Türkiye’de Yaşlanan Populasyon 
 
Bölüm 21
Zoonotik Hastalıklar
Doç. Dr. Ertan KARA
1. Genel Bilgiler
2. Zoonotik Hastalıklarda Etkenler
3. Zoonotik Hastalıkların Bulaşma Yolları
4. Zoonozlardan Korunma
5. Zoonozları Azaltma-Eradike Etme Programları
 
Bölüm 22
Çevre Sağlığı
Prof. Dr. Muhsin AKBABA - Doç. Dr. Ersin NAZLICAN
1. Giriş
2. İnsan ve Çevre Etkileşimi
3. Sağlık ve Hastalık Açısından Çevre Etkileşimi
4. Çevre Sağlığı
                             
Bölüm 23
Sağlık Mevzuatı
Prof. Dr. Muhsin AKBABA - Doç. Dr. Ersin NAZLICAN
1. Tanımlar ve Sınıflandırma
2. Sağlık Mevzuatı
 
Bölüm 24
Sağlık Yönetimi
Prof. Dr. Muhsin AKBABA - Doç. Dr. Ersin NAZLICAN
1. Tanım
2. Tarihçe
3. Yönetimin Genel Özellikleri
4. Yönetim Birimleri
5. Sağlık Hizmetleri
6. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri
7. İl ve İlçelerdeki Kurullar
8. Birinci Basamakta (Aile Sağlığı Merkezleri) Sağlık Hizmeti Sunumu
9. Çevre ve İşyeri Denetimi
10. Sağlık Düzeyi Ölçütleri
11. Sağlıkta Dönüşüm
12. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
13. Uluslararası Sağlık Kuruluşları
14. Sağlıkta Eşitlikler/Eşitsizlikler
15. Toplumu Tanıma Ve Bölge Raporu Hazırlama 
Kitap Detay Bilgileri
Basım Yılı 2017
Baskı sayısı 1.baskı
Sayfa Sayısı 470
Kitap Dili Türkçe
Yazar Editör Muhsin Akbaba, Hakan Demirhindi, Necdet Aytaç, B. Elçin Yoldaşcan, Ferdi Tanır,Ertan Kara, Ersin Nazlıcan

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
  • 48,00TL

Lütfen Dikkat!

Tüm siparişleriz; stok imkanlarımıza bağlı olarak mümkünse 16:00'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün değilse en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Yabancı yayınlar için yurtdışı sipariş gerektiğinden temin süresi 2-3 ay arasındadır. 

Etiketler: Temel Halk Sağlığı, Akademisyen Kitabevi, Halk Sağlığı, Muhsin Akbaba, Hakan Demirhindi, Necdet Aytaç, B. Elçin Yoldaşcan, Ferdi Tanır, Ertan Kara, Ersin Nazlıcan, 9786052396148, Sağlık kitapları, sağlık, tıp, tıp kitapları, İngilizce tıp kitapları, english medical books, ankara nobel tıp, izmir nobel tıp, krc başkent tıp, alisverisegel.com, yayinevinden.com, izmirnobel.com, krcbaskent.com, ankaranobel.com, nobeltipkitaplari.com, istanbulnobel.com, İstanbul Nobel Tıp Kitapları